จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี (หากมีความรู้ด้านงานออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มียานพาหนะเป็นของตนเอง
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

-แนะนำบริษัทและนำเสนอผลงานให้กับลูกค้า
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตื้อรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
-รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
-วางแผนการหางาน รายงานผลการทำงาน และเข้าร่วมประชุมบอร์ด
-มีความรู้ความเข้าใจในงานและบริการให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

-ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ส่วนสำนักงานมีโบนัสประจำปี (**บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ )