-ออกแบบงานด้านโยธา ลงพื้นที่ ควบคุม ตรวจสอบแบบ ถอดแบบประเมินงาน และราคาของโรงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ลงพื้นที่หาข้อมูล เข้าประชุมกับเจ้าของงานเพื่อชี้แจ้ง ให้ข้อมูล และประเด็นที่มีข้อสงสัย
-ประสานงานและติดตามข้อมูลจากผู้รับเหมา
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
-ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างคร่งครัด